دبیرستان پسرانه
نظر سنجی


مهمترین عامل موفقیت دانش آموزان در اول دبیرستانمدیریت و کادر اداری

دبیران

فضای آموزشی و تربیتی

مراقبت و پیگیری خانوادهارسال شده توسط Mohseni
نظر: 216
نظرسنجی قبلی

نمونه سوال دوم دبیرستان
Mohseni, يكشنبه 19 تير 1390 - 11:34:22نمونه سوالات دين و زندگي 2

رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه2 دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوالنمونه سوالات زبان انگليسي 2


رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
3 خرداد 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
5 فروردين 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 87 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني اراك دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوالنمونه سوالات ادبيات فارسي 2

رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
4 خرداد 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6 خرداد 86 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 87 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال

نمونه سوالات زبان فارسي 2

رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 79 دبيرستان شكرايي دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 80 دبيرستان شكرايي دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 81 دبيرستان صمصامي دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 82 دبيرستان شكرايي دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 83 دبيرستان صمصامي دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 83 دبيرستان شكرايي دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 84 دبيرستان صمصامي دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 84 دبيرستان شكرايي دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 86 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
13 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني اراك دريافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوالنمونه سوالات آموزش دفاعي


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني اراك دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوالنمونه سوالات آمار و مدلسازي


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان آبسال تهران نمونه2 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان آبسال تهران نمونه 3 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
5 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
6 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
7 دبيرستان شاهد امام نمونه 4 دريافت نمونه سوال
8 دبيرستان فرزانگان نمونه 1 دريافت نمونه سوال
9 دبيرستان فرزانگان نمونه 2 دريافت نمونه سوال
10 خرداد 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
12 فروردين 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
13 نمونه سوال خرداد استان اصفهان دريافت نمونه سوال
14 نمونه سوال نوبت اول استان اصفهان دريافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دوم رياضي دريافت نمونه سوال
16 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك سوم تجربي دريافت نمونه سوال
17 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
18 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال

نمونه سوالات عربي 2 (غير انساني)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 4 دريافت نمونه سوال
5 خرداد 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوالنمونه سوالات هندسه 1


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
5 دبيرستان شاهد امام نمونه 4 دريافت نمونه سوال
6 دبيرستان فرزانگان نمونه 1 دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 76 كشوري دريافت نمونه سوال
8 خرداد 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
10 نمونه سوال نوبت اول استان اصفهان دريافت نمونه سوال


نمونه سوالات جغرافيا غير انساني


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال


نمونه سوالات فيزيك 2


رديف توضيحات لينك دانلود
1 فرمولهاي فيزيك 2 رياضي و تجربي دريافت نمونه سوال
2 سوالات فصل 4 فيزيك 2 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
5 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
6 دبيرستان شاهد امام نمونه 4 دريافت نمونه سوال
7 دبيرستان شاهد امام نمونه 5 دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 84 دبيرستان دكتر حسابي دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دوم رياضي دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دوم تجربي دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال


نمونه سوالات شيمي 2


رديف توضيحات لينك دانلود
1 سوالات فصل 1 و 2 شيمي 2 دريافت نمونه سوال
2 خلاصه درس و تمرين فصل1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
5 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
6 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 84 استان مركزي دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 84 استان مركزي دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 84  دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
10 نمونه سوال نوبت دوم استان اصفهان دريافت نمونه سوال
11 كنكور 85 تا 87 كتاب شيمي 2 بصورت طبقه بندي شده دريافت نمونه سوال
12 سوالات تمامي فصلها با فرمت ورد مناسب براي دبيران دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 87 استان يزد دريافت نمونه سوال


نمونه سوالات رياضي 2


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه1 دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 84 مدارس خارج از كشور دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
5 فروردين 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6 خرداد 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
7 دي ماه  83 استان اصفهان دريافت نمونه سوال
8 سوالات طبقه بندي شده كل فصول درحد مشكل و المپياد توسط آقاي مجيد اسلامي دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك رشته رياضي دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك رشته تجربي دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني اراك رشته رياضي دريافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني اراك رشته تجربي دريافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 87 دبيرستان آفتاب اراك دريافت نمونه سوال


نمونه سوالات عربي 2 انساني


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 81 امارات دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 82 امارات دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 84 استان مركزي دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 84  دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال


نمونه سوالات اقتصاد (دوم انساني)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
4 فروردين ماه 85 شاهد امام دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
6 خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال


نمونه سوالات جامعه شناسي 1


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال


نمونه سوالات جغرافي دوم انساني


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه1 دريافت نمونه سوال
3 خرداد 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال


نمونه سوالات تاريخ ادبيات ايران و جهان 1


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات تاريخ ايران و جهان 1


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
5 دبيرستان شاهد امام نمونه 4 دريافت نمونه سوال
6 فروردين ماه 85 شاهد امام دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال


نمونه سوالات زيست شناسي 1 (دوم تجربي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 سوالات طبقه بندي شده زيست 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
4 خرداد 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 84 استان مركزي دريافت نمونه سوال
6 مرداد ماه 84 تهران با جواب دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 84 تهران با جواب دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
9 خرداد 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
10 خرداد 86 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 86 تغيير رشته با جواب دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني اراك دريافت نمونه سوال

 
خوش آمدید
نام کاربری:

کلمه عبور:
به خاطر داشتن

[ ]